Fjern hjelpetekst

Meldinger

2020.01.08 Kommunereformen: Vi har oppdatert Dekningsområde-funksjonen til å benytte de nye fylkes- og kommunegrensene. Utvalg og klipping av data vil heretter følge de nye grensene. Datasett som inneholder egenskapsverdier relatert til fylke/kommune vil fortsatt kunne inneholde gamle fylkes-/kommunenummer og -navn. Vi jobber med å oppdatere disse, og regner med at dette arbeidet vil være utført for de aller fleste datasett i løpet av januar. Fylkes- og kommunereferanser i fritekstfelt vil ikke bli oppdatert.

2019.12.04 Nye datasett: Dybdedata for elv og innsjø. Skannede dybdekart og vektoriserte dybdekoter/dybdepunkt for et utvalg elvestrekninger og innsjøer. Dataene har ulik kvalitet og nøyaktighet, og dataene må ikke benyttes til navigeringsformål.

2019.05.29 Det har i det siste vært problemer med nedlasting av landsdekkende elvenett. Derfor bør en velge mindre dekningsområde enn landsdekkende ved nedlasting av elvenett. I den siste uka har det også vært manglende data i elvenettet, men dette er rettet nå. Vi arbeider med å gjøre elvenettet tilgjengelig som landsdekkende.

2018.11.28 Nytt datasett: Tverrprofiler av elv. Topografiske tverrprofiler av elvebunn og elvebredder for utvalgte elvestrekninger. Datasettet består av tverrsnittlinjene og tilhørende målingspunkt med høydeverdier.

Nytt datasett: Utredningsområder for vindkraft til havs. Dette er områder identifisert i 2010 og strategisk utredet i 2012 ifm. Havvind-prosjektet.

Nytt datasett: Gjennomsnittlig bølgehøyde og gjennomsnittlig bølgehøyde for 50-årsbølge. Beregnede bølgehøyder i den norske økonomiske sonen.

2018.11.14 Feil rettet: Enkelte bestillinger av data i format Google Earth KML har resultert i tomme datasett. Dette er nå rettet.

2018.11.12 Feil i Flom - aktsomhetsområder rettet: Aktsomhetsdataene for flom har hatt feil objekttype. Korrekt objekttype er PotensieltFlomfareOmr. Dette er nå rettet i kildedataene, og data som lastes ned vil nå ha korrekt objekttype.

2018.05.04 Nytt koordinatsystem: Data kan nå lastes ned i EUREF89 NTM.

Nytt datasett: Utløsnings- og utløpsområder for skredhendelser. Dette er registrerte utløsnings- og utløpsomåder for skredhendelser og består av punkt-registreringer, og for enkelte skred også mer detaljerte flate-registreringer.

Ny datamodell: Faresoner for kvikkleire får ny datamodell i løpet av 2018. Denne er foreløpig kun tilgjengelig i beta-versjon, men vi har valgt å legge den ut til nedlasting fordi denne inneholder mer informasjon om kvikkleirefareområdene enn den gjeldende datamodellen gjør. MERK: Det foreligger foreløpig ikke metadata for den nye datamodellen og det kan forekomme endringer i feltnavn før datamodellen ferdigstilles.

2018.01.26 I perioden 2017.11.03 - 2018.01.23 har det vært feil ved nedlasting av flomsoner i følgende prosjekter: Fs109_1 - Sunndalsøra, Fs002_37 - Skedsmo, Leira, Fet og Fs012_1 - Drammenselva. Feilen gjelder manglende og utdaterte flomsoner i nedlastede data.

2018.01.15 Nedlastløsningen er nå oppdatert med endringer i kommuner og fylker 2018.

2017.11.01 Ny versjon av nedlastingsløsningen for fagdata fra NVE. Denne har nå fått noen nye funksjoner og dataene hentes ut fra en oppgradert GIS-database.

Merk følgende:

2017.02.09 Vindkraft har fått ny datamodell. Feltnavn er endret, og i noen tilfeller er nye felt lagt til/gamle felt fjernet. På kartlagsnivå skilles det ikke lenger på vindkraft under konsesjonsbehandling og utbygde anlegg. I stedet skilles dette nå på egenskapsnivå.

Om nedlasting av fagdata

Datatype

Velg datatype som skal lastes ned:

1. Vektordata.
2. Bare punktdata.
3. Rasterdata.

Det kan bare lastes ned en datatype om gangen. Når du f.eks. velger "Vektordata" så er det bare mulig å huke av slike data i temalista til venstre. Kartformat og koordinatsystem som det er mulig å velge blant avhenger av hvilke datatype som er valgt.

Karttema

Du velger hvilke karttema som skal lastes ned ved å hake av i temalista til venstre: Velg nedlasttema Vassdragsområde

Tematyper: Polygon Polygon Linje Linje Punkt Punkt Raster Raster Flere datatyper Flere datatyper

Karttema oppdatering: Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet En omtrentlig angivelse av antall dager mellom hver data-oppdatering. "X" viser at det er faste data, som ikke blir oppdatert. Karttema info: produktark Produktark produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kart Kart

Kartformat og koordinatsystem

Oversikt over mulige koordinatsystem avhengig av kartformat:
Vektordata
KartformatKoordinatsystem
AutoDesk AutoCAD (.dxf)EUREF89 UTM sone 29 - 36
ESRI filgeodatabase (.gdb)WGS84 UTM sone 29 - 36
ESRI shapefil (.shp) pilEUREF89 NTM sone 5 - 30
GeoJSON v1.0 (.geojson)Geografiske koord. ETRS89
GISLINE QUADRI (.gdd)Geografiske koord. WGS84
GML v3.2.1 (.gml)Geografiske koord. NAD83
SOSI (.sos)
pil
Google Earth KML v2.2 (.kmz)Geografiske koord. WGS84
Punktdata
KartformatKoordinatsystem
Tekstfil (.txt) - kun punktpilEUREF89 UTM sone 29 - 36
Microsoft Excel (.xlsx) - kun punktWGS84 UTM sone 29 - 36
EUREF89 NTM sone 5 - 30
Geografiske koord. ETRS89
Geografiske koord. WGS84
Geografiske koord. NAD83
pil
GPS eXchange Format(.gpx)-kun punktGeografiske koord. WGS84
Rasterdata
KartformatKoordinatsystem
ASCII-grid (.asc) - kun rasterpilEUREF89 UTM sone 33
GeoTIFF (.tif) - kun raster

Koordinatsystem EUREF89 NTM (sone 5 - 30) kan ikke velges hvis landsdekkende eller Svalbard er valgt som dekningsområde.

Egenskaper for punkttema

Formatet GPS eXchange Format (.gpx): Grunnet begrensninger i formatets egenskapshåndtering er kun et utvalg egenskaper inkludert i de eksporterte dataene. For oversikt over hvilke egenskaper som er inkludert og hva navnene på disse egenskapene er, se ObjekttyperEgenskaper_'temanavn'.pdf som følger med i eksporten. Formatene Microsoft Excel (.xls) og Tekstfil (.txt): Du får en egenskapstabell som i tillegg til egenskapene inneholder punktenes X,Y-koordinater i det spesifiserte koordinatsystemet.

Dekningsområde

Velg en av disse fem typene med dekningsområde:

1. Kommune. Du kan velge inntil 5 kommuner.
2. Fylke. Du kan velge flere fylker.
3. Landsdekkende (inkl. Svalbard).
4. Svalbard.
5. Et område du tegner på kartet:

Velge dekningsområde på kart I kartvinduet kan du tegne området med rektangel-knapp eller polygon-knapp. Tegn tema på kart Polygon Tegn tema på kart Rektangel For å zoome inn i kartet kan du dra en firkant med Shift tasten nede, og zoome ut med tastene Shift + Ctrl nede.

Tegne ut kartlag på kart Vis kartlag Vis kartlag Vis tegnforklaring Vis tegnforklaring Tegn ut tema. Innenfor målestokkområde. Temaet kan tegnes ut. Temaet er utenfor synlig målestokkområde. Temaet er utenfor synlig målestokk. Slå av alle kartlag Slå av alle kartlag. NB! Kartlagene du haker av her blir bare tegnet ut på kartet, - de blir ikke lastet ned. Det kan være forskjeller mellom disse temaene og de nedlastbare temaene.

Data klippetype

Velg hvordan dataene skal klippes mot dekningsområdet:

1. Overlapper. Alle data som er innenfor eller på områdegrensa blir tatt med, uten å klippe.
2. Helt innenfor. Bare data som er helt innenfor områdegrensa blir tatt med.
3. Klippe. Dataene blir klippet på områdegrensa.

E-post

Skriv e-postadresse og gjenta den. Du vil få tilsendt e-post med link til de valgte kartdata.

Brukerinformasjon

Dette er frivillig: skriv informasjon om deg selv: Organisasjon/ firma, type bruker, anvendelse av data og kommentar.

Start datauttak

Klikk på "Start datauttak" og du vil få tilsendt e-post med link til zip-fil med de valgte kartdata.

E-post

Hvorfor spør NVE om e-postadresse?

Vi trenger e-postadressen for å sende deg lenke til de ferdig eksporterte dataene når disse er klare for nedlasting. Vi benytter også denne for å kommunisere med deg i tilfelle det oppstår en feil med bestillingen eller tjenesten, eller hvis vi oppdager problemer med dataene. Hvis du kontakter oss med spørsmål angående bestillingen benytter vi e-postadressen til å finne tilbake til din bestilling i de tekniske loggene tjenesten genererer.

Hvordan behandler NVE e-postadressen din?

E-postadressen lagres i tre ulike logger i datasystemene våre. To av disse er tekniske logger som er direkte knyttet til uthenting og konvertering av dataene fra våre databaser. Disse slettes automatisk etter 12 måneder. Den tredje loggen er en enkel oppslagstabell som oppsummerer bestillingen din og som gir oss informasjon om hvorvidt bestillingen ble utført korrekt av systemet eller ikke. Denne loggen slettes ikke, men selve e-postadressen slettes fra denne etter 12 måneder. De gjenværende opplysningene (f. eks. dataformat, kartlag, uttrekksområde, koordinatsystem, tidsforbruk, m.m.) i denne loggen benyttes til å produsere statistikk over bruken av tjenesten slik at vi kan forbedre denne i henhold til brukerbehov. Vi deler ikke e-postadressen din med tredjepart, og loggene er kun tilgjengelig for personer som drifter nedlastingstjenesten.

Kan jeg be om at e-postadressen min slettes før det er gått 12 måneder?

Ja. Ta kontakt på Kartdata@nve.no hvis du ønsker at vi sletter e-postadressen i loggene for din bestilling. Vi vil da manuelt gå inn og slette denne informasjonen. Vi forsøker å utføre dette innen 5 virkedager, men ber om forståelse for at dette kan ta noe mer tid i hektiske perioder og i ferietiden.
Brukerinformasjon

Hvorfor spør NVE om disse opplysningene?

Først og fremst, det er helt frivillig å oppgi disse opplysningene. Vi ber om disse opplysningene fordi vi synes det er nyttig å vite hvem som bruker tjenesten vår, og vi leser alle meldinger som skrives inn her.

Hvordan behandler NVE disse opplysningene?

Disse lagres på samme måte som e-postadressen. Tekniske logger slettes etter 12 måneder. Opplysningene slettes ikke fra den enkle oppslagstabell-loggen, men benyttes til statistikkformål og forbedringer av tjenesten. Vi deler ikke disse opplysningene med tredjepart, og loggene er kun tilgjengelig for personer som drifter nedlastingstjenesten.

Kan jeg be om at disse opplysningene slettes før det er gått 12 måneder/slettes fra oppslagstabell-loggen?

Ja. Ta kontakt på Kartdata@nve.no hvis du ønsker at vi sletter disse opplysningene i loggene for din bestilling. Vi vil da manuelt gå inn og slette disse opplysningene. Vi forsøker å utføre dette innen 5 virkedager, men ber om forståelse for at dette kan ta noe mer tid i hektiske perioder og i ferietiden.